Z4D_logo_tmave_male

rozchválíme česko

Oslavujte Hospodina, nebo je dobrý, navěky trvá milosrdenství Jeho.

Žalm 118:1, Bible

O projektu

Úkolem těchto stránek je přinášet nové české chvály a uctívací písně. Tím podněcovat k celoživotnímu postoji vděčnosti a chvály vůči živému Bohu, který je dobrý. Bůh nabízí každému člověku mnoho darů – věčný život, uzdravení, hojnost, radost, pokoj, bezpodmínečnou lásku, spravedlnost a mnoho dalšího. Každý, kdo tyto dary vírou přijímá, žije naplněný život až k přetékání a rozdává kolem sebe tuto lásku, vděčnost a radost – a to je ten pravý život ve čtvrté dimenzi – v dimenzi Boží lásky – tedy Život4D.

Bible mluví o tom, že Ježíš Kristus svojí obětí na kříži vybojoval vítězství pro každého, kdo v Něj uvěří. Je to vítězství nad hříchem, nemocemi, problémy, starostmi, depresí, strádáním apod. Lidi, kteří vzali vážně jeho Slovo a uvěřili Mu, jsou zbaveni všech těchto obtíží a mohou se bezmezně a svobodně radovat! Proto uvidíš v hudebních klipech radostné lidi, jak poskakují, chválí Boha a užívají si života. Každý, kdo se rozhodl vzít si od Boha tento vítězný život má ohromnou touhu předávat radostnou zprávu o Ježíšově vítězství dál.

Spousta lidí si však myslí, že křesťanství a víra v Boha lidi okrádá. Opak je pravdou. Lidem, kteří uvěřili v Ježíše, se otvírá nová dimenze života. Je to život ve vztahu s všemohoucím, neomezeným Bohem, který všemu dává nový rozměr. Zde platí úplně jiná pravidla než v přirozeném trojrozměrném světě (3D). Zde je například všechno možné pro toho, kdo věří. Život ve „čtvrtém“ rozměru (biblicky v duchu nebo také v Kristu) je tím jediným skutečným a nejlepším životem, jakým se dá zde na Zemi žít. Odtud i název těchto stránek – Život4D.

Ježíš Kristus byl seslán od Boha sem k nám na zem, aby vykoupil lidstvo ze hříchu. Žil zde na zemi před 2000 lety úplně spravedlivý život. Proto byl jediný, kdo si nikdy nezasloužil smrt. Boží Slovo říká, že odplata za hřích je smrt a On nikdy nezhřešil. Smrt si zaslouží každý člověk, který někdy zhřešil, byť  by porušil jediné přikázání. Každý člověk někdy zhřešil. „Neboť není rozdílu. Všichni zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.“ (Římanům 3:23).

Ježíš věděl, že žádný člověk se nemůže dostat k Bohu skrze svoje skutky. Proto šel na smrt za nás. Ježíš podstoupil to, co by čekalo každého člověka souzeného podle jeho skutků. Zemřel smrtí na kříži, podstoupil oddělení od Boha, byl trápen v pekle místo tebe. Ale ďábel Ho nemohl v pekle držet, protože byl bez hříchu. Ježíš porazil ďábla, třetího dne vstal z mrtvých a ŽIJE!!! Ukázal se učedníkům a po několika dnech byl vzat do nebe. Ježíš o sobě řekl: „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě“. Neexistuje jiná cesta k Bohu než Ježíš Kristus.

Ježíš svojí smrtí zajistil nejen věčný život v nebi, ale také bezstarostný, vítězný, radostný život nezávislý na okolnostech již zde na zemi. Tím, že přijmeš Ježíše do svého srdce, přijmeš to, co pro tebe udělal, získáš ještě mnohem víc, než si teď dovedeš představit. Ježíš tím, že naplnil zákon, získal nárok na požehnání, které plyne ze všech zaslíbení, co jsou v Bibli. Ježíš toto dědictví celé přenechal nám! Každé biblické zaslíbení, které uchopíš svou vírou, ti BUDE fungovat!

Je na rozhodnutí každého, zda uvěří tomuto poselství a přijme nabízený život, nebo z jakéhokoliv důvodu odmítne.

Existuje jediný způsob, jak znovu získat důvěrný vztah s Bohem a po smrti věčný příbytek v nebi. Ten jediný způsob je, že vyznáš Ježíše Krista svými ústy jako svého Pána a Zachránce a v srdci uvěříš tomu, že Ježíš žil, obětoval se, aby Tě smířil s Bohem, byl vzkříšený a ŽIJE. „Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.“(Římanům 10:9) Bůh tě miluje a proto chce, abys mohl žít. „Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16)

Pokud chceš přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele a pokud opravdu věříš, že zemřel za tebe a vstal z mrtvých, můžeš to vyjádřit třeba těmito slovy:

Ježíši, vím, že v tomto světě nejsem dokonalý, že jsem bez Tebe hříšný a ztracený. Vím, že potřebuji být očištěn Tvou drahou krví, kterou jsi za mne prolil na kříži. Děkuji Ti ze srdce, že jsi nesl na svém těle všechny mé hříchy i s jejich důsledky, všechny mé nemoci a nedostatky, a že já je již nemusím nést. S vděčností přijímám Tvou oběť. Ježíši, staň se, prosím, mým Pánem a Zachráncem.
Ježíši, prosím, přijď do mého srdce. Vydávám Ti svůj život, chci žít s Tebou a pro Tebe. Přijímám Tvůj nový život. Věřím, že jsi třetího dne vstal z mrtvých a že nyní žiješ pro mne, ve mně a skrze mne. Věřím, že od tohoto okamžiku jsem Boží dítě a Nové stvoření. Všechno staré pominulo, vše je nové! Začínám žít nový život! Děkuji Ti, Ježíši…   Amen!

Pokud jste se opravdu z celého srdce poprvé v životě modlili tuto modlitbu a mysleli jste to vážně, právě jste se stali Božím dítětem. Haleluja! 🙂 Bůh Vás přijal do své rodiny a máte život věčný. Dejte nám o tom prosím vědět na náš kontaktní e-mail: mued@zivot4d.cz

Děkujeme.

Naší velikou touhou a vizí je, aby se maximum lidí z českého národa mohlo osobně poznat Boží dobrotu a započít svůj osobní vztah s Bohem. Potom společně s námi radostně chválit a oslavovat, z celého srdce zachránce a spasitele Ježíše Krista.

Aktuality

VIDEOKLIP 2024 - TY STŘEŽÍŠ KAŽDÝ MŮJ KROK

Nové zhudebnění již starší písně s názvem „Ty střežíš každý můj krok“. Je to píseň o vztahu mezi človekem a Bohem. On je milující Otec, kterému záleží na Jeho dětech. Chrání je, provází je na jejich cestách, učí je a zahrnuje láskou. “A hle, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa.“ (Mat. 28:20) Člověk, který Boha zná, touží po Jeho blízkosti a raduje se z Jeho lásky. Jeden den v Jeho nádvořích je totiž lepší než kdekoli jinde tisíc. (Žalm 84:11)

Hudba

Spustit české chvály

Zde si můžete spustit celý playlist českých chval a nerušeně poslouchat nebo společně s námi chválit a uctívat Boha. Seznam je průběžně aktualizován a postupně rozšiřován.

Ke stažení texty písní + akordy

Níže si můžete stáhnout některé z našich písní ve formátu PDF.

Videa

Chvály živě

Hudební klipy

Historické

Série vyučování: Základy víry

Hledáš odpovědi na základní otázky ohledně Boha, víry, vykoupení, modlitby, uzdravení, církve, vodního křtu, prosperity, nového stvoření, apod.? Můžeš si poslechnout tuto sérii biblického vyučování na uvedená témata.

Série vyučování: Boží spravedlnost

Jedno z nejzásadnějších témat křesťanské víry ve kterém jsou největší nejasnosti. Ucelené biblické vyučování pro ty, kteří věří v Boha, ale nemají jasno v otázce hříchů, spasení a spravedlnosti.

Kontakt

Tom a Radka Prudilovi
Kontakt na naši domácí církev:

Každou neděli od 9:30 h
KC SEMILASSO, Palackého třída 126, 612 00 Brno (mapa zde)
Zrcadlový sál – přízemí (vchod zezadu budovy)
Telefon: 601 380 404

Každou neděli od 16:00 h
Holečkova 777, Praha 5 – Smíchov, (mapa zde)
Telefon: 603 248 442, 777 333 088

Každou neděli od 16:00 h

OUN Olomouc, Jungmannova 25
(u Kauflandu, naproti SPŠE), Olomouc

(mapa zde)

Telefon: 774 667 465

Odkazy